YALOVA İLİ KAMU PERSONELİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI ALIM DUYURUSU
31 Ağustos 2021

YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

YALOVA İLİ KAMU PERSONELİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI ALIMI MÜRACAAT İLANI

                 İlimizde Aile Sağlığı Çalışanı bulunmayan aşağıda bilgileri bulunan Aile Hekimliği Birimine 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunu’nun 3. Maddesine istinaden, kamu görevlisi olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenleri belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak istihdam edilecektir. İlimize tahsis edilmiş olan 5 (beş) kontenjandan 4 (dört) dolu olup, İlçelerimizde 3 (üç) boş Aile Sağlığı Çalışanı pozisyonu bulunmakta ve bu ilan ile boş olan 1 (bir) pozisyona yerleştirme işlemi yapılacaktır.

               Aile Sağlığı Çalışanı olarak çalışmak isteyenlerin aşağıda yazılı olan belgeleri ve ekteki dilekçeler ile birlikte Müdürlüğümüze şahsen müracaatları gerekmektedir. Posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI YERLEŞTİRİLECEK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ POZİSYONU

İlçe Adı

Aile Sağlığı Merkezi

Aile Hekimliği Birim Kodu

Aile Hekimliği

Adres

İletişim

Altınova

Subaşı ASM

77.02.09

Dr.İlker ÇEKİÇ

Denizgören Mah. 17 Ağustos Cad. No:17 Subaşı Beldesi Altınova/Yalova

0226 463 1214

Altınova

Kaytazdere ASM

77.02.05

Dr.Ulaş EKENOĞLU

Merkez Mah. Sağlık Cad. No:15 Kaytazdere Beldesi Altınova/Yalova

0226 462 9349

Çiftlikköy

Siteler ASM

77.05.12

Dr.Abdullah YAVUZ

Siteler Mah. Başkent 3 Cad. Anıl Sok. No2/6 Çiftlikköy/Yalova

0226 352 9605

BAŞVURULAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 1.  Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.                  
 2. Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
 3.  Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı kanun, 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 663 45/a maddesine göre çalışanlar vb.) başvuramayacaktır. Ancak 5258 sayılı kanun kapsamında Kamu Görevlisi olmayan Aile Sağlığı Çalışanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabileceklerdir.

   

   

  BAŞVURU İŞLEMİ

            Başvuru, bir dosya ile doğrudan aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Bahçelievler Mah. Stadyum Cad. No: 35 Merkez/Yalova adresindeki Personel Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimine yapılacaktır.2. Şahıs ve Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak Noterce vekil tayin edilmiş kişiler tarafından evrak teslimi yapılabilir. Başvuru dilekçesi gelen evrak kaydı yapıldıktan sonra dosya ve ekleri ile birlikte Atama Birimine teslim edilecektir.          

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER            

 4. T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi,
 5. Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti,(Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Müdürlüğümüzce tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)
 6. Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,
 8. Aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe,
 9. İki adet vesikalık fotoğraf.
 10.  İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış kişi ile çalışmak istendiğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe de bulunacaktır.

   

   

  YERLEŞTİRME ESASLARI

              İlimize tahsis edilmiş olan kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanı pozisyonlarında boşalma olması durumunda aşağıda öncelik sırasına göre işlem tesis edilecektir.

 11. İldeki boş pozisyon sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlamak suretiyle kullanılacaktır.
 12. Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni) ve Acil Tıp Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan ile sözleşme imzalanacaktır. Aynı ilçede boş kadro sayısında fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yükseköğretim kurumlarının Ebelik,Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir. Bu kapsamda da birden fazla başvuru bulunduğu taktirde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.
 13. Bir kişi en fazla bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla pozisyona başvurması halinde sadece ilk başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

  DİĞER HÜKÜMLER 

 14.  Yerleşmeye hak kazanan kişi “Aile Sağlığı Çalışanı Hizmet Sözleşmesi” imzalayacak ve sözleşme imzalandıktan sonra 3 (üç) iş günü içerisinde görevine başlayacaktır.
 15. Aile sağlığı çalışanları, Müdürlüğümüzün planlamasına göre göreve başladıktan sonra en kısa süre içinde 30 saatlik uyum eğitimine tabi tutulacaktır.
 16.  Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir.
 17. İşlemler aşağıda tabloda belirtilen takvim doğrultusunda yapılacaktır.
 18. Müracaatların değerlendirilmesi Müdürlüğümüzce oluşturulan “Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı Yerleştirme Komisyonu” tarafından yapılacak ve değerlendirme neticesi Müdürlüğümüz https://yalovaism.saglik.gov.trweb sayfasından ilan edilecektir.

 

İLAN TARİH ARALIĞI

27.08.2021-03.09.2021

MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

06.09.2021-08.09.2021

SONUÇLARIN İLANI.

10.09.2021
Dilekçe

Dilekçe 2
Aile Hekimi- Aile Sağlığı Çalışanı Mutabakat Formu.