YALOVA İLİ 2021 YILI KASIM DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME İLÂNI
26 Ekim 2021

YALOVA İLİ 2021 YILI KASIM DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME İLÂNI

              25.02.2019 tarihli ve 2833 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” gereği, Yalova ilinde yer alan sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin isteğe bağlı olarak 2021 Yılı Kasım Dönemi Yer Değiştirme işlemleri aşağıdaki takvim, usul esaslar ve sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.


ATAMA TAKVİMİ

Sıra

Tarih

Açıklama

1

25.10.2021

Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilmesi

2

25.10.2021 - 02.11.2021

Sağlık Tesislerince başvuruların alınması

3

03.11.2021

Müracaatları Komisyonca kabul edilen ve edilmeyenlerin ilanı

4

04.11.2021 – 05.11.2021

Müracaatı komisyonca reddedilenlerin itirazlarının alınması

5

08.11.2021

Yerleştirme sonuçlarının ilanı

 

USÛL VE ESASLAR

1-Yalova İli sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel kadrolu olarak çalıştığı unvan/branşta İlân edilen tüm münhal kadrolara başvurabileceklerdir. Aday Memurlar, Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Sürekli İşçi, 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/D maddesine göre istihdam edilen personeller, 4924 Sayılı Kanun ve 663 Sayılı KHK kapsamında Sözleşmeli Personeller başvuruda bulunamayacaklardır.

2- Yer Değiştirme başvurularının müracaat tarihleri arasında alınarak EBYS’ den üst yazı ile (her müracaat için ayrı üst yazı) 02.11.2021 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. (Dilekçe ve ekleri pdf ortamında taratılarak EBYS Sisteminden gönderilecek evrak asılları kesinlikle gönderilmeyecektir.)

3- Başvurular; Atama Nakil Talep Formunun doldurulup imzalanarak tercihlerin yapılması (en fazla üç tercih yapılacaktır) ve kadrosunun bulunduğu Kurumun idarecisine (en az disiplin amiri) onaylatılıp EBYS’ den üst yazı ile gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

4-Kuraya başvuran sağlık personelinin yerleştirme işlemleri 01.07.2021 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır. Münhal açılmış bir kadroya başvuran personelin hizmet puanlarının eşit olması halinde, hizmet süreleri esas alınacaktır. Hizmet sürelerinin de eşit olması halinde eğitim durumu, Eğitim durumu eşit olması durumunda Müdürlüğümüz evrak kayıt tarihi öncelikli olan personelin yerleştirmesi yapılacaktır. Kurumumuza bağlı tüm sağlık personeli Ekip Portal Sisteminden alınacak Sağlık Bakanlığı Hizmet Puanı belgesi ile alınan belgeye “Hizmet puanıma itirazım yoktur” ibaresini yazıp imzalayarak, müracaatını görev yaptığı Sağlık Tesisine yapacaktır.

5-Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 02.11.2021 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz evrak birimine gönderdikleri takdirde müracaatları değerlendirilmeye alınacaktır.

6-Başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, Müdürlüğümüz Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacaktır.

7-Başvuru ve itiraz sonuçları ile yerleştirme sonuçları Yalova İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi internet adresinden (http://yalovaism.saglik.gov.tr/) duyurulacak, bu duyuru tebligat yerine geçecek olup ayrıca bir yazı yazılmayacaktır.

8-Başvuruları kabul edilmeyenlerin itirazları 04.11.2021 – 05.11.2021 tarihleri arasında alınacak olup, bu tarihten sonra yapılacak olan itirazlar kabul edilmeyecektir.

9-Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.


MÜRACAAT SINIRLAMALARI

1-Kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu sağlık tesisine en son atanma işlemini müteakip başlayış tarihinden itibaren en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. (Kapanan kurum sebebiyle yapılan atamalarda bu şart aranmayacaktır.)

2-Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı ve Aile Hekimi olarak görev yapan personelin başvuruları kabul edilecek olup yerleştirme sonuçlarına göre yerleşenlerin yerleştirme sonuçlarının ilanından (08.11.2021) itibaren 1 ay içerisinde sözleşmesini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi halde atamaları yapılmayacaktır.

3-Kura son başvuru tarihi itibariyle; ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilecek yerleştirme sonuçlarına göre yerleşenlerin, yerleştirme sonuçlarının ilanından 08.11.2021 itibaren 1 ay içerisinde göreve başlamaları halinde atamaları yapılacak aksi halde atamaları yapılmayacaktır.

4-Kurumunda branşında kadrosu tek olan personelin başvurusu kabul edilmeyecektir.

5-DHY’ li personel başvuru yapamayacaktır. Ancak kura son başvuru tarihi itibariyle DHY görevini tamamladığı halde ÇKYS sisteminde DHY olarak görülen personelin (kurada yerleşmesi halinde) DHY bitirme işlemlerini tamamladığı takdirde atama işlemi yapılacaktır.
6-Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önce son 1 (bir) yıl içerisinde (25.10.2020 tarihinden sonra) Disiplin İncelemesi nedeniyle görev yeri değişen ile geçici görevlendirilen veya geçici görevi iptal edilen personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.