YALOVA İLİ 2022 YILI MAYIS DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME İLANI
16 Mayıs 2022

YALOVA İLİ 2022 YILI MAYIS DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME İLÂNI

 

              26.03.2013 tarih ve 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 25.02.2019 tarih ve 2833-88088132 sayılı, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönergenin Atama Dönemleri Başlıklı 7 nci maddesi hükümlerine istinaden; 07.11.2017 tarihli Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda; İl içindeki personel ihtiyacı göz önüne alınarak, Müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık tesislerinde görev yapan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin il içinde adil ve dengeli dağılımının sağlanması amacıyla yer değiştirmesine ilişkin 2022 yılı Mayıs dönemi atamaları için;

ATAMA TAKVİMİ

Sıra

Tarih

Açıklama

1

28.04.2022

Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilmesi

2

28.04.2022 - 11.05.2022

Sağlık Tesislerince başvuruların alınması

3

16.05.2022

Müracaatları Komisyonca kabul edilen ve edilmeyenlerin ilanı

4

16.05.2022 – 17.05.2022

Müracaatı komisyonca reddedilenlerin itirazlarının alınması

5

18.05.2022

Yerleştirme sonuçlarının ilanı

 

 

USÛL VE ESASLAR

 

 • 1-Yalova İli sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel kadrolu olarak çalıştığı unvan/branşta İlân edilen tüm münhal kadrolara başvurabileceklerdir. Aday Memurlar, Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Sürekli İşçi, 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/D maddesine göre istihdam edilen personeller, 4924 Sayılı Kanun ve 663 Sayılı KHK kapsamında Sözleşmeli Personeller başvuruda bulunamayacaklardır.

   

 • 2-663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A Maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan ve 3 (üç) yılını doldurması nedeniyle kadroya geçişi sağlanan personelden, kadroya geçiş tarihinden itibaren 11/05/2022 tarihi itibariyle 1 yılını doldurmayan personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.

   

   

 • 3- Yer Değiştirme başvurularının müracaat tarihleri arasında alınarak EBYS’ den üst yazı ile (her müracaat için ayrı üst yazı) 11.05.2022 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. (Dilekçe ve ekleri pdf ortamında taratılarak EBYS Sisteminden gönderilecek evrak asılları kesinlikle gönderilmeyecektir.)

   

   

 • 4- Başvurular; Atama Nakil Talep Formunun doldurulup imzalanarak tercihlerin yapılması (en fazla üç tercih yapılacaktır) ve aktif olarak görev yaptığı Kurumun idarecisine (en az disiplin amiri) onaylatılıp EBYS’ den üst yazı ile gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

   

 • 5-Kuraya başvuran sağlık personelinin yerleştirme işlemleri 01.01.2022 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır. Münhal açılmış bir kadroya başvuran personelin hizmet puanlarının eşit olması halinde, hizmet süreleri esas alınacaktır. Hizmet sürelerinin de eşit olması halinde eğitim durumu, Eğitim durumu eşit olması durumunda Müdürlüğümüz evrak kayıt tarihi öncelikli olan personelin yerleştirmesi yapılacaktır. Kurumumuza bağlı tüm sağlık personeli Ekip Portal Sisteminden alınacak Sağlık Bakanlığı Hizmet Puanı belgesi ile alınan belgeye “Hizmet puanıma itirazım yoktur” ibaresini yazıp imzalayarak, müracaatını görev yaptığı Sağlık Tesisine yapacaktır.

   

   

 • 6-Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 11.05.2022 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz evrak birimine gönderdikleri takdirde müracaatları değerlendirilmeye alınacaktır.

   

   

 • 7-Başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, Müdürlüğümüz Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacaktır.

   

   

 • 8-Başvuru ve itiraz sonuçları ile yerleştirme sonuçları Yalova İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi internet adresinden (http://yalovaism.saglik.gov.tr/) duyurulacak, bu duyuru tebligat yerine geçecek olup ayrıca bir yazı yazılmayacaktır.

   

   

 • 9-Başvuruları kabul edilmeyenlerin itirazları 16.05.2022 – 17.05.2022 tarihleri arasında alınacak olup, bu tarihten sonra yapılacak olan itirazlar kabul edilmeyecektir.

   

   

 • 10-Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

   

 • 11-İl içi atanma talebinde bulunan personelin, tercih ettiği birimin doluluk oranında değişiklik oluşması durumunda (Tayin başvuru süresince, Sağlık Bakanlığı tarafından il dışından mevzuat gereği  çeşitli nedenlerle eş durumu, sağlık durumu, alt bölge vb. ilimize atanan personelin, münhal birimlere atanmaları halinde, birimlerin doluluk oranlarında değişiklik oluşabilir)  bir sonraki tercihi değerlendirmeye alınacaktır.

   

 • 12- 2021 yılı Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama kurasında yerleştirilerek atamasını iptal ettirenler veya ayrılış-başlayış işlemlerinin belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmemesi nedeniyle ataması iptal edilenler 2022 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama talebinde bulunamayacaktır.

   

 • 13-Aylıksız izindeyken Atama ve Nakil Talep Formunu kadrolu kurumlarına bizzat kendileri onaylatamayacak durumda olanların, noter tarafından vekâlet verilen kişilerce Atama ve Nakil Talep Formunun kurumlara onaylatılması ve teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

MÜRACAAT SINIRLAMALARI

 

 • 1-Kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu sağlık tesisine en son atanma işlemini müteakip başlayış tarihinden itibaren en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. (Kapanan kurum sebebiyle yapılan atamalarda bu şart aranmayacaktır.)

   

 • 2-Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı ve Aile Hekimi olarak görev yapan personelin başvuruları kabul edilecek olup yerleştirme sonuçlarına göre yerleşenlerin yerleştirme sonuçlarının ilanından (11.05.2022) itibaren 1 ay içerisinde sözleşmesini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi halde atamaları yapılmayacaktır.

   

   

 • 3-Kura son başvuru tarihi itibariyle; ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilecek yerleştirme sonuçlarına göre yerleşenlerin, yerleştirme sonuçlarının ilanından 18.05.2022 itibaren 1 ay içerisinde göreve başlamaları halinde atamaları yapılacak aksi halde atamaları yapılmayacaktır.

   

 • 4-Kurumunda branşında kadrosu tek olan personelin başvurusu kabul edilmeyecektir.

   

 • 5-İl içi atamaya başvuran personellerin kadrosunun bulunduğu kurumlarında unvanları ile ilgili aktif doluluk oranı %60 altına düşmesi durumunda başvuruları değerlendirilmeyecektir.

   

 • 6-DHY’ li personel başvuru yapamayacaktır. Ancak kura son başvuru tarihi itibariyle DHY görevini tamamladığı halde ÇKYS sisteminde DHY olarak görülen personelin (kurada yerleşmesi halinde) DHY bitirme işlemlerini tamamladığı takdirde atama işlemi yapılacaktır.

   

 • 7-Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önce son 1 (bir) yıl içerisinde (28.04.2021 tarihinden sonra) Disiplin İncelemesi nedeniyle görev yeri değişen ile geçici görevlendirilen veya geçici görevi iptal edilen personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 


Munhal Kadro.xlsx

Atama Nakil Formu.pdf